Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2011

wrzosik
1033 4259
Reposted fromkropki kropki viaFey Fey
wrzosik
^^
Reposted fromkusiol kusiol viablair blair

June 19 2011

wrzosik
wrzosik
8120 ee74
Literary map of England
Reposted fromdalloway dalloway
wrzosik

June 18 2011

wrzosik
3572 0826
Nothing quite like... the smell of a new book.
wrzosik
1806 6bd9 500
Reposted fromaepictures aepictures viaandae andae
wrzosik
0880 bbb9
Reposted fromfreddymylove freddymylove viaandae andae
wrzosik
Reposted frommarze marze viaandae andae
wrzosik

June 17 2011

wrzosik
1991 674c
Reposted byblairhannahngandaeinakilopeztoolateiamnotarobotturboturtlesweetinsanityFuelAdaBug

May 30 2011

wrzosik

May 28 2011

wrzosik
5263 c04b
die! die! die!
Reposted fromwredna wredna viaolund olund
wrzosik
8637 3d26
Kiedy zabulgotał kociołek, ktoś zajęczał przeraźliwie:
- Rychłoż się zejdziem znów? - Zapadło milczenie.
Aż w końcu ktoś inny odpowiedział tonem o wiele bardziej zwyczajnym:
- Myślę, że dam radę w przyszły wtorek.
Reposted fromdalloway dalloway
wrzosik
6932 1c6c
Reposted fromdalloway dalloway
wrzosik
1121 df63
Reposted fromtichga tichga viadalloway dalloway
wrzosik
4658 9fb0
wrzosik
4642 e123 500
Reposted byjuliemill juliemill
wrzosik
4505 a109
Reposted byMariaTurnerolundawakenpaulinabinyouekskjuzmivanityxxmauzxxirokichigai
wrzosik
4523 1c5c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl